Innledning OSLO LIFTUTLEIEs mål er å bidra til et bærekraftige samfunn. Våre verdier skal følge en høy etisk standard målt opp mot både samfunnet rundt oss og våre interessenter. Dette skal gjenspeiles i våre innkjøp og vår drift.
Vi er ydmyke på at dette vil kreve fremtidige forbedringer og tilpasninger, og at vi fortsatt har mye å lære om bærekraftig drift. Vi tar åpent imot innspill fra samfunnet rundt oss og våre interessenter for potensiale til forbedringer i så henseende.
OSLO LIFTUTLEIE deltar i flere større samarbeid i bransjen for å løse felles utfordringer knyttet til sikkerhet for ansatte og kunder. Bl.a:
Personløfterforeningen (PLF)
OSU sitt medlemskap her innebærer at vi er en del av et solid nettverk med tilgang til instruktøropplæring, opplæringsplaner, råd om retningslinjer og forskrifter. PLFs målsetting er å hindre ulykker, dette ved grundig opplæring slik at alle i næringskjeden står best mulig rustet til å arbeide sikkert i sikre og godkjente maskiner. PLF samarbeider med flere andre interesseorganisasjoner med samme målsetting.
PLF formål er å sikre at opplæring til medlemmene har god nok kvalitet og tilfredsstiller de krav foreningens årsmøte har fastsatt som PLF sin standard. Myndighetenes krav er til grunn, men også PLF sine ønsker om å ytterligere forbedre grunnlaget for sikkert arbeid i høyden.
Achilles
OSU er sertifisert hos Achilles som leverandør. I takt med at presset om å drive virksomhet på en etisk og bærekraftig måte øker, setter Achilles leverandørkjedene under lupen – for å gi innkjøpere kunnskapen de trenger for å oppfylle bærekraftmålene.
Achilles skriver om sitt mål: «I dag stiller alle typer interessenter stadig høyere krav til virksomheter, og det er derfor enda viktigere for bedrifter å ha full oversikt over leverandørkjedene. Dette gjelder både med tanke på egen forretningsytelse og egne etiske og miljømessige standarder. På bakgrunn av dette har vår motivasjon til å utvikle og raffinere tilbudene våre blitt styrket. Vi arbeider nå fra kontorer over hele verden og betjener et nettverk på mer enn 550 innkjøpere og 100 000 leverandører i alle slags bransjer. Vi er virkelig stolte over et verdensomspennende nettverk dedikert til å heve standardene og drive forretninger på en måte som er til fordel for alle.»
Maskin og liftutleiebransjen har flere risikomomenter ved sin virksomhet med tanke på både arbeidsforhold i Norge samt forholdene hos maskinprodusenter og komponenter som produseres i Øst-Europa og Asia. Vi ønsker her å redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og etisk handel i samsvar med kravene i åpenhetsloven.
Ansvarlighet i alle ledd OSLO LIFTUTLEIEs adferdskode skal sørge for at våre verdier og etiske retningslinjer er integrert i alle våre avdelinger og nivåer i organisasjonen. Vi stiller samme krav til våre leverandører og evt. deres underleverandører. Dette gjør vi ved å systematisk etterspørre dokumentasjon på etterlevelse av våre verdier og etiske retningslinjer.
Det største potensielle fotavtrykket på miljømessige og sosiale forhold for vår virksomhet er knyttet til produksjon og leveranse av utstyr til utleie, samt deler til dette.
Alle våre maskin og utstyrsleverandører må derfor redegjøre for bærekraftig produksjon av de spesifikke utstyrsmodellene vi benytter, i de landene de blir produsert.
Av våre 18 ulike utstyrsprodusenter, produseres 3 i USA, 2 i Storbritannia, 2 i Tyskland, 3 i Danmark, 1 i Finland, 3 i Italia, 2 i Kina, 1 i Frankrike og 1 i Spania. Alle våre leverandører av disse maskinene er norske.
I 2023 innførte OSLO LIFTUTLEIE en egen policy for menneskerettigheter. Dette for å sikre at menneskerettighetene og arbeidsrettskravene blir fulgt. Risikoene som avdekkes gjennom våre aktsomhetsvurderinger vil benyttes til å oppdatere vår policy fremover.
Aktsomhetsvurderinger/risikoanalyse Våre aktsomhetsvurderinger og risikoanalyse viser at det er størst risiko knyttet til innkjøpsprosessene våre og valg av leverandører. OSLO LIFTUTLEIE er klar over at det finnes risikoprodukter hvor uregelmessigheter kan forekomme i vår verdikjede og det pågående arbeidet med risikokartlegging og leverandørevaluering pågår løpende.
OSLO LIFTUTLEIE benytter et egenutviklet system fra KontrollAS for å innhente dokumentasjon fra våre leverandører. Vi stiller her krav om dokumentasjon knyttet til:

• Generell informasjon om bedriftens aktsomhetsvurderinger. Herunder virksomhetens organisering og struktur, hvilke retningslinjer og rutiner dere har etablert for å forhindre negative konsekvenser, hvilke negative konsekvenser virksomheten har identifisert og hvordan disse håndteres.

• Spesifikk informasjon om hvordan miljø, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon av spesifikk maskin/produkt ivaretas.
I tillegg må det leveres en signert erklæring med bekreftelse for oppfyllelse av en rekke krav knyttet til menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og etisk handel.
Våre leverandører tildeles en rating basert på OSLO LIFTUTLEIEs vurderinger av besvarelsene.
Leverandører som ikke oppfyller kravene blir «svartelistet» i vårt leverandørregister.
Arbeidet med å kartlegge og vurdere negativ påvirkning og skade knyttet til egen virksomhet gjøres gjennom risikoanalyseverktøy levert av Kontroll AS. Dette gjøres gjennom vernerunder, medarbeidersamtaler, bedriftshelsetjeneste, avviksrapportering (RUH), og årlig aktsomhetsvurdering med overordnet risikoanalyse.
Det er avdekket særlig stor risiko knyttet til følgende aktiviteter:

• Transport (miljø)

• Kjemikalier (eksponering/utslipp ifm service)

• Innkjøp av maskiner og deler produsert utenfor EU, USA/UK. Herunder:
o Arbeids- og ansettelsesforhold hos leverandører og produsenter
o Teknologikomponenter
Enkelte maskiner og deler kan ha en kompleks verdikjede med risiko for brudd på menneskerettigheter og skadelig miljøpåvirkning under råvareuttak og -foredling. Det er også risiko for tvangs- og barnearbeid i disse verdikjedene. Bruken av arbeidskraft, både i egen virksomhet og hos leverandører er et område hvor det er
risiko for potensielle brudd på grunnleggende arbeiderrettigheter, anstendige arbeidsforhold, forhold knyttet til HMS og likestilling på arbeidsplassen.
Transport er en del av dette risikobildet fordi OSLO LIFTUTLEIEs leverandørkjede er global og består av mange ledd. Maskiner og produkter skal fraktes over landegrenser. Dette er også et område som er utfordrende å kartlegge, fordi mange leverandører tilbyr fri frakt. Da våre leverandører i hovedsak er norske, har vi begrenset innsyn i prosesser i videre ledd i andre land. Som et ledd i å bevisstgjøre våre leverandører stiller vi krav til at alle kontrakter/avtaler skal inneholde krav til leverandørens egenerklæring og signering av OSLO LIFTUTLEIE sin adferdskode for leverandører.
Identifiserte tiltak internt i OSLO LIFTUTLEIE:

• Økt dialog med leverandører om deres rolle i verdikjeden

• Opplæring av prosess for å kvalitetssikre bærekraftige innkjøp og investeringer

• Bevisstgjøring av OSLO LIFTUTLEIEs adferds kode for både ansatte og leverandører

• Medarbeider tilfredshetsundersøkelse
Rapportering og offentliggjøring av informasjon OSLO LIFTUTLEIEs driftsansvarlig har gjennomført aktsomhetsvurderingene og risikovurderingene i samarbeid med ekstern konsulent fra Kontroll AS. Resultatene er fremlagt for styret og daglig leder.
Henvendelser og spørsmål knyttet til OSLO LIFTUTLEIEs arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan rettes til lift@osloliftutleie.no og vil besvares senest tre uker etter at henvendelsen er mottatt.
Relevante policyer og dokumenter

• OSLO LIFTUTLEIEs adferdskode for leverandører

• OSLO LIFTUTLEIEs policy for menneskerettigheter

• Leverandørskjema med bekreftelse for oppfyllelse av Åpenhetsloven

• Risikomatrise

• Relevante interne rutiner og prosesser

• Revisjoner