LEIEVILKÅR
Definisjoner: Med avtalen menes avtalen mellom utleier og leietaker
om leie av utstyr. Med utstyr menes alle fysiske deler som inngår i
leieavtalen. Med ordrebekreftelse menes en skriftlig bekreftelse fra
Utleier om innholdet i avtalen mellom utleier og leietaker. Med
skriftlighet menes også e-post.

1. AVTALEN

a) Utleierens tilbud er bindende i 10 virkedager. Avtale om utleie
anses inngått når utleier bekrefter leietakerens bestilling.
Bekreftelse kan være ved utleierens ordrebekreftelse, ved
utlevering av utstyr, eller på annen måte som utleieren finner
praktisk for seg. Inngått leieavtale erstatter tidligere bekreftelse.
I den grad det er motstrid mellom ordrebekreftelse og inngått
leieavtale gjelder inngått leieavtale, og i den grad det er motstrid
mellom ordrebekreftelse eller inngått leieavtale og disse
vilkårene, gjelder det som er avtalt i ordrebekreftelsen eller i
leieavtalen.

b) Utleieren har ikke ansvar for om det utstyret som det inngås
avtale om dekker leietakerens behov med mindre han har
særskilt bekreftet slikt ansvar i en ordrebekreftelse eller i en
leieavtale.

c) Med mindre annet er skriftlig opplyst i utleierens
ordrebekreftelse, gjelder herværende utleievilkår.

2. UTLEVERING/HENTING AV UTSTYR

a) Utstyret hentes av leietageren på utleierens forretningsadresse
med mindre det kan påvises at annet er avtalt.
b) Ved uenighet om hvilket utstyr som er levert til leietager,
gjelder utleierens interne utstyrsspesifikasjon med mindre
partene har signert dokument som viser hvilket utstyr som er
utlevert.

c) Leietaker skal så snart det er praktisk mulig undersøke om
utstyr er levert som avtalt, og uten opphold varsle utleieren
skriftlig dersom det påstås avvik.
d) Det ansvaret som leietaker har for utstyr etter denne avtalen
gjelder fra det tidspunktet utstyret er levert til ham.

3. BRUK AV UTSTYR

a) Leietaker har ikke anledning til å la andre enn han selv, eller
de/den som måtte være i hans tjeneste, benytte utstyret. Han har
derfor heller ikke anledning til å leie eller låne det ut til
tredjemann.

b) Utleier skal levere utstyret montert og klar til bruk så langt det
er praktisk mulig før levering til leietaker, med mindre annet er
avtalt.
c) Leietakeren plikter å behandle utstyret med aktsomhet og
ellers slik det fremgår av tilhørende bruksanvisning og i henhold
til utleierens skriftlige og/eller muntlige instruksjoner. Dersom
nødvendig bruksanvisning ikke medfølger, skal leietaker
etterspørre informasjon om hvordan utstyret skal benyttes før
han tar det i bruk. Leietakers ansvar for enhver skade han påfører
utstyret grunnet uriktig bruk er ikke avhengig av at leietaker er
gitt brukerundervisning eller har mottatt bruksanvisning e.l.

d) Leietaker plikter å følge offentlig rettslige påbud om transport
og bruk av utstyret og er ansvarlig for all skade som bruken av
det måtte påføre person og/eller eiendom, samt følgen av slike
skader. Leietakeren er videre inneforstått med at utstyret
utelukkende skal benyttes av personell med nødvendige
kompetanse og formelle tillatelser der det er krav om dette.

e) I den utstrekning leietakeren/brukeren ikke har nødvendig
kompetanse til å benytte utstyret, eller deler av dette, og utleier
forestår opplæring, kan han, uten ytterligere avtale, fakturere
leietakeren for dette.

f) Leietageren skal så langt det er mulig teste utstyrets funksjoner
før det tas i bruk til det tiltenkte formål for å forsikre seg om at
utstyrets funksjoner fungerer tilfredsstillende.
g) Leietakeren har ikke adgang til å foreta noen reparasjon på
utstyret eller etterfyllinger av væske av noen art e.l. med mindre
han er skriftlig instruert om det av utleier, eller det fremgår av
annen informasjon, eksempelvis av avtaleformularet,
bruksanvisninger e.l. at det skal gjøres.

h) Utlevert utstyr anses å være i leietakerens forvaring inntil det
er levert tilbake til utleier der utstyret ble hentet, eller avtalt
tilbakelevert, eller utleier selv har hentet det.
i) Når utstyret ikke er i bruk skal leietakeren følgelig i
tilstrekkelig grad sikre det mot tyveri og ødeleggelser. Foruten at
utstyr ikke uten etter skriftlig avtale med utleier kan hensettes på
offentlig tilgjengelig sted uten tilsyn, skal leietaker sette seg inn
i, og benytte, de sikringsanordninger som måtte gjelde for hver
del av utstyret. Utstyr skal uansett sikres mot tyveri og så langt
det er praktisk mulig, hindres fra å være utsatt for skadeverk.

j) Utleier skal til enhver tid ha tilgang til utstyret for kontroll.
Leietaker er innforstått med at utleier kan ha montert
sporingssystemer i utstyret. Slik mulig montering fritar ikke
leietakeren fra sin forvaringsplikt. Leietakeren fritas heller ikke
for sitt forvaringsansvar selv om han gjør utleier kjent med hvor
utstyret måtte befinne seg.

k) Leietaker skal ikke transportere utstyret utenfor Norge med
mindre det er avtalt med utleier.

4. REKLAMASJON

a) Leietaker skal uten opphold varsle utleier dersom han mener
det er feil med utstyret.. Utleieren skal søke å utbedre feilen.
Dersom han avgjør at det ikke lar seg gjøre med de ressurser han
på tidspunktet har tilgjengelig, skal han forsøke å foreta
omlevering av utstyr dersom han har alternativt utstyr
tilgjengelig for leietakeren.

b) Utleier har ikke krav på leie for utstyr som var defekt på
utleveringstidspunktet, eller som grunnet feil på annen del av
utstyr ikke kunne benyttes i den utstrekning det uten opphold
returneres til utleier.

c) Utleier har fullt krav på leie i avtaleperioden dersom leietaker
selv har forårsaket årsaken til at utstyret eller del av dette ikke
kunne benyttes.

5. LEIETAKERENS ANSVAR

Med mindre annet fremgår av ordrebekreftelsen eller leieavtalen
er leietaker, uten begrensning, ansvarlig for enhver skade som
påføres utstyret, herunder, men ikke begrenset til, skade som
følger av uriktig bruk, bruk i strid med leieavtale, herunder bruk i
miljøer som leietakeren forsto, eller burde ha forstått, at var
egnet til å påføre utstyret skade og/eller belastninger utover det
som det er tilpasset, skade som skyldes manglende funksjons-
og/eller mulige væskenivåkontroller, samt for enhver person-
og/eller tingskade som skyldes bruken av utstyret.

Leietakers ansvar omfatter følgelig, men er ikke begrenset til,
tekniske havari grunnet feilaktig bruk eller unnlatt tekniske
kontroller samt bulker, riper m.v., påført maling, epoxy, sement
og annet som måtte være påført utstyret eller deler av dette.

a) Leietakeren skal underrette utleieren om enhver skade på
utstyret innen 12 timer etter at skaden er oppstått. Det gjelder så
vel ytre skade på utstyret som diverse havari som måtte oppstå
som følge av feil bruk. Leietakeren skal utarbeide skriftlig
skademelding for ethvert forhold. Skademeldingen skal
inneholde detaljert forklaring på hvordan skaden oppsto.
b) Hverken manglende opplæring av utleier på bruk av utstyret,
eller andre forhold, fritar leietaker for ansvar for skade og tap på
utstyr eller annet.
c) Leietaker er også ansvarlig for ethvert påregnelig direkte og
indirekte tap som utleier måtte bli påført som følge av skade,
havari o.l. som måtte oppstå på utstyret mens det benyttes av
leietaker og/eller er i hans forvaring, herunder, men ikke
begrenset til, skade som måtte følge av uriktig bruk. Leietaker er
innforstått med at utstyret normalt ikke er forsikret mot direkte
eller indirekte tap som følger av skader grunnet uriktig bruk.
d) Utleierens tap er tilsvarende den utbedringskostnaden han kan
dokumentere å være påført ved skadeutbedring av enten
tredjemann, eller selv, herunder vasking, samt det tap han etter
sine standard utleiepriser påføres ved at utstyret i
utbedringsperioden ikke kunne leies ut til andre.

6. FORSIKRING

a) Utleier har forsikret utstyret mot skader som oppstår på det.
Forsikringen dekker imidlertid ikke skader som følger av
uaktsom og/eller feil bruk. Havari på maskin eller annen teknisk
del av utstyret dekkes ikke av forsikringen. Leietakeren kan ikke
kreve at hans ansvar skal begrenses til en egenandel som måtte
være alminnelig i andre forsikringsordninger enn den/de
utleieren faktisk har.

b) Leietaker er innforstått med at en skade som ellers hadde vært
dekningsberettiget allikevel ikke dekkes av forsikringen fordi
skaden ikke ble meldt innen fristen. Leietakerens ansvar er
følgelig ikke begrenset til egenandel der avslag fra
forsikringsselskap skyldes leietagerens manglende varsel om
skade til utleier, jfr. pkt. 5.2

c) I den utstrekning en skade dekkes av utleierens forsikring, er
leietakerens ansvar for skadeutbedringen begrenset til utleierens
egenandel.
d) I tilfellet uenighet med forsikringsselskapet om skade er
dekningsberettiget, skal leietaker dekke utleierens
skadeutbedringskostnader, men da slik at dersom forsikring
utbetales, skal leietakeren ha refundert sitt utlegg. Leietaker kan
ikke kreve at utleieren skal bringe spørsmålet om skaden er
forsikringsdekket inn for hverken en forsikringsklagenemnd eller
domstol.

e) Utleier kan imidlertid kreve at leietakeren tegner den
forsikringen utleier anviser. Leietakerens ansvar i forhold til
utleiers tap vil i tilfellet følge av de tilknyttede
forsikringsvilkårene.

f) Utleiers forsikring gjelder ikke den skade utstyret måtte påføre
leietakerens eller tredjemanns person eller eiendom, eller
utleierens avsavnstap med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

7. UTLEIERENS ANSVAR

a) Utleieren skal etterse utstyret før det utleveres til leietaker.

b) Leietaker er innforstått med at utstyrets art tilsier at det kan
være feil på utstyret som ikke avdekkes av utleier før utstyret
leveres til leietaker.
c) Leietageren er også innforstått med at forhold som andre
kunders forsinkede tilbakeleveringer av utleid utstyr, feil på
utlevert utstyr, utstyrshavari, og annet, kan medføre at utleier
ikke evner å fremskaffe det avtalte utstyr til avtalt tid, utbedre
feil på utstyr etter levering og/eller erstatte defekt utstyr med
annet utstyr, o.l.

d) Utleier har ikke ansvar for noe tap, ulemper, kostnader o.l.
som leietaker måtte bli påført som følge av forsinket eller uteblitt
levering av utstyr, eller feil som oppstår på utstyret etter levering
som hindrer fortsatt bruk, uansett om feilen skyldes uriktig bruk
eller ikke.
e) Utleier har heller ikke ansvar for skade som leietagerens bruk
av utstyret måtte påføre på person eller eiendom, med mindre
skaden skyldes grov uaktsomhet eller forsettlighet fra utleierens
side. For det tilfellet at tredjemann allikevel fremmer
erstatningskrav mot utleier, skal leietaker holde ham ansvarsløs.

8. PRIS OG BETALINGSVILKÅR

a) Med mindre annen leiepris fremgår av ordrebekreftelsen eller
leieavtalen, gjelder utleierens standard prisliste og standard
betalingsbetingelser. Utleier kan ikke endre pris som er gitt i
skriftlig ordrebekreftelse med mindre endringen skyldes
justering av leietiden. Utleier er ellers berettiget til å endre sine
standard prislister i perioden fra utstyret er bestilt og frem til
utlevering, eller til det gis endelig ordrebekreftelse der prisen er
tatt inn.

c) Med mindre annet fremgår av en ordrebekreftelse eller
leieavtalen, har utleier rett til å kreve forskuddsbetaling av hele
eller deler av leien samtidig som utstyret leveres til leietakeren.
Utleieren kan uten ansvar for seg, avvise og utlevere utstyr med
mindre leietaker innfrir de betalingsbetingelser han stiller på
utleveringstidspunktet med mindre andre betalingsbetingelser er
avtalt.
d) I den utstrekning ikke hele leiesummen kreves oppgjort for
hele leieperioden, og leietaker ikke gjør opp avtalt leie etter hvert
som den forfaller uten løpedager av noen art, kan utleier uten
ansvar for seg, og uten forutgående varsel, hente utleid utstyr hos
leietaker.
e) Leietaker skal gjøre opp leien slik det fremgår av utleierens
faktura. Leietaker har ikke anledning til å kreve motregnet krav
han måtte på utleier med mindre slikt krav er erkjent av utleier
eller det foreligger rettskraftig dom for kravet.

9. TILBAKELEVERING

a) Etter endt avtalt leieperiode skal leietakeren levere utstyret
tilbake til utleieren. Utstyret skal være rengjort, og skader skal
rapporteres.
b) Ved manglende rengjøring er utleier berettiget til å fakturere
leietaker for rengjøringskostnader.

c) Leietakeren kan kreve at utleier signerer protokoll vedrørende
skade på utstyr.
f) Leietakeren skal erstatte utleier for tapt leieinntekt dersom
utstyr ikke kan hentes til avtalt tid.

g) Leietaker skal erstatte utleier for utstyr som ikke leveres
tilbake når leieperioden er utløpt dersom dette skyldes at
forvaringsplikten ikke er oppfylt.

10. AVBESTILLING

a) Leietaker kan ikke avbestille bestilt utstyr som er bekreftet av
utleier, og er, med mindre annet avtales, eller avbestillingen
skyldes hindringer som er av en slik art at det ikke med
alminnelig forretningsmessig aktsomhet kan kreves at leietaker
hadde forutsatt dem, forpliktet til å betale den leien som følger
av den inngåtte leieavtalen.

b) Utleier plikter å varsle leietaker så snart han måtte bli gjort
kjent med at det har oppstått forhold som medfører at han ikke
klarer å levere avtalt utstyr, jfr punkt 6, 2. ledd. Leietaker kan i
slikt tilfelle avbestille bestilt utstyr uten ansvar for seg.

11. MISLIGHOLD

a) For det tilfellet at leietaker ikke betaler utleierens fakturaer
etter hvert som de forfaller, foreligger mislighold. Mislighold
foreligger også dersom leietaker benytter utstyret i strid med
forutsetningene for leieforholdet, eller på annen måte unnlater å
oppfylle leieavtalens betingelser.

b) Ved mislighold er utleier berettiget til å heve avtalen uten
varsel, og uten ansvar for seg, å kreve utstyret levert tilbake på
avtalt tilbakeleveringssted, eller, etter utleierens eget valg, å
hente det på leietakers regning.

12. TVISTER

a) Ved eventuell tvist om fakturabeløp kan ikke leietaker holde
tilbake mer enn den delen av beløpet som er omtvistet.
b) Leietakeren vedtar som verneting for eventuelle tvister under
avtalen den kommunen hvor utstyret er utleid fra.